ّّI.T و تحولات

فناوری اطلاعات و تحولات

با دستيابی به اطلاعات و يا ايجاد ابزارهای آموزشی به شيوه های مختلف , گسترش دامنه های تجارت , فعاليت در زمينه های کاری مانند کاهش هزينه ها  دسترسی مستقيم به مشاغل و عدم وابستگی به محيط کار و... می تواند کارايی داشته و دگرگونی ايجاد کند.

طبق آمارهای منتشره امروز در کشورهای پيشرفته همزمان با توسعه     I.T  بحران تأمين نيروی انسانی شدت بيشتری يافته زيرا بايد بپذيريم که تنوع و گسترش     I.T نياز به تربيت مديران اين بخش را محسوس تر کرده است و در واقع به همين علت است که هر روزه از تعداد نيروهای انسانی متخصص د رکشورهای جهان سوم و از جمله ايران کاسته شده , از جانبی ديگر بايد بپذيريم که با ورود هر چه بيشتر    I.T  در جامعه با چالشی به نام تأمين نيروی انسانی متخصص مواجه می شويم و از طرف ديگر تعداد مديران   I.T  در کشور چندان قابل ملاحظه نيست و همين امر در آينده باعث ورود کارشناسان خارجی با مبالغ هنگفت در جامعه و در نتيجه خروج هر چه بيشتر سرمايه و قشر متخصص داخلی می شود. 

  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
تگ ها :

فرايند های يادگيری و نقش تکنولوژی اطلاعات

نقش توجه وقصد يادگيری در فراگيری شناخت اهميت ويژه ای دارد.نقش کنش دانش آموز در فراگيری شناختی کاملآ به نوع دانشی که قرار است فرا گرفته شود بستگی دارد. هر اکتسابی متضمن پردازش فعال اطلاعات در ذهن دانش آموز است. از اين رو هيچ نوعی از يادگيری غير فعال نيست.ممکن است دانش بيانی از طريق تجارب معمول با کار در دنيای ريزپردازنده ها و مشاهده وپردازش اطلاعات ارائه شده فراگرفته شود.
پاره ای از روشهای جديد آموزشی به منظور بهره گيري از يادگيری ارادی وانگيزشی سعی در تحريک کيفيت دقت خود انگيخته دانش آموز دارد.روشهای جديد به طرق گوناگون در محيط يادگيری دانش آموز دخل و تصرف می کند. تکنولوژی جديد پديدآمدن موقعيتهايی را که به طور اخص برای برانگيختن توجه و انگيزه طراحی شده باشد ممکن می سازد.
اين موقعيتها اطلاعاتی را به هر طريقی که مناسب پردازش شناختی در فراگيری شناخت باشد فراهم می آورد. فرايند يادگيری   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٢
تگ ها :

راهی بسوی آينده

تحليل های ما منجر به دو نتيجه می شود:اول اينکه جامعه ما بطور روز افزونی به موقعيت های يادگيری نياز دارد که پاسخگوی نياز به انعطاف پذيری( سازگاری با نياز های گوناگون) قابليت دسترسی ( يادگيری به موقع و مناسب) و حمايت ( ساختار يادگيری متناسب براي کمک به
فراگيرندگان) باشد. بريا فراهم آوردن اين وضعيت بايد تاکيد بيشتری بر « دانش محوری » شود و فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات قدرتمندی را برای تحقق اين امر در اختيار می گذارد.
معلمان در مقام عوامل کليدی در فرايند يادگيری و تدريس نياز دارند که در زمينه طراحی و سازماندهی چنين محيط های يادگيری و ياددهی آموزش ببينند. نتيجه دوم تحقيق اين بود که در اوايل دهه ۹۰ کاربر فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش منحصر به استفاده از رايانه ها بود که کاربرد مشخص آن جايگزينی اقدامات آموزشی قبلی را نشان مي دهد. ادغام فناوری در فعاليت ها و امور ‌آموزشی فرايندی است که از عوامل گوناگون تاثير می پذيرد.

  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
تگ ها :

کاربردها و سودمندی های فناوری اطلاعات

افراد انسانی برای کسب قابليت های لازم برای زندگی در قرن بيست و يکم ـ که مملو از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است ـ بايد علاوه بر يادگيری موضوعات نظری و تخصصی يعنی کسب سواد عمومي و علمی به سواد اطلاعاتی و سواد فناوری نيز مجهز شوند.
يک فرد با سواد از نظر فناوری اطلاعاتی دارای توانائی های زير است:
به خوبی می داند که پايه و اساس هر گونه تصميم گيری هوشمندانه که منجر به تحقق هدف شود دسترسی و برخورداری از اطلاعات دقيق است. بنابر اين به ضرورت وجود اطلاعات برای انجام درست امور آگاهی دارد.
برا اساس نياز و با توجه به اطلاعات موجود می تواند به طرح سوالات مناسب اقدام کند.
تحليل ارزيابی و ساماندهی اطلاعات موجود بريا او ممکن و آسان است.
برای انکه فناوری اطلاعات بتواند به بهترين وجه ايفای نقش کند نبايد بطور مستقل و در خلاء مورد توجه قرار گيرد بلکه بايد در تمام گستره محيط آموزشی وجود داشته باشد.

  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٢
تگ ها :

کاربرد فناوری اطلاعات برای ايجاد و تقويت مهارت های سطح بالا

امروزه ,دانش ‌آموزان برای کسب مهارتهای سطح بالا و مجهز شدن به قابليت های فنی و تخصصی در موضوعات مورد نياز از چند رسانه ای ها استفاده مي کنند. کاربرد فناوری اطلاعات نه تنها به تثبيت و تقويت مهارت های پايه محدود نمی شود, بلکه در گستره ای وسيع از فنون گوناگون ياد دهی و يادگيری ـ چون کار و کار گاه و انجام پروژ ه های پژوهشی ـ مورد استفاده قرار می گيرد. ياد گيرند ه ها برای يادگيری موضوعات خاص و کسب مهارت های لازم از اينترنت بصورت انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با ديگر عوامل و نيروهای انسانی متخصص بهره می جويند. در حقيقت دانش پژوهان خود به دنبال اطلاعات و دانش نو هستند و به عنوان همکاری با معلمان خويش در گرد آوری اطلاعات لازم برای آموختن شر کت می کنند. فناوری اطلاعات بر الگوهای زندگی, شيوه های کار, روش های پژوهش, آموزش و يادگيری, مديريت و بسياری از زمينه های ديگر زندگی انسانی تاثير می گذارند و دارای سودمندی های بسيار است. قابليت و توانائی دسترسی به اطلاعات, از طريق استفاده از منابع و فناوری اطلاعاتی ارزيابی و کاربرد بهينه آن اطلاعات بوسيله افراد, همان سواد اطلاعاتی يا سواد فناوری است که دانش آموزان اگر در فرايند يادگيری به اين مطلوب مجهز شوند نو شدن افکار ذهنی و تقويت آموخته ها را مو جب می شود.
تکنولوژی اطلاعات   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
تگ ها :

فناوری اطلاعات و بازده يادگيری

با بهره گيری از فناوری اطلاعات , آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتری را در مدت زمان کوتاه تری جذب کنند . پروژه های مطالعاتی در زمينه اثر فناوری اطلاعات در يادگيری, بيان کننده اين اقعیت است که از زمان ورود اين فناوری به حوزه آموزش, انگيزه افراد در فراگيری افزايش يافته است . در برخی زمينه ها و برای افرادی که قبلاْ به طور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشته اند , این معنا می تواند باب جدیدی بگشاید . تحقیقات نشان می دهد که با ورود فناوری اطلاعات در مجموع , آموزش گیرندگان می توانند بار آورتر, چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند .هر چه فناوری موجب دسترسی آسان تر آموزش گیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود , نقش مربیان از یک " منبع مطالب علمی " به یک "مدیر ناظر بر فرایند یادگیری "تغییر می یابد. با پشت سر گذاشتن مشکلات آموزش های فردی در مدارس , وقت مربیان آزاد خواهد شد تا به فعالیت هایی بپردازند که مربی باید در آنها نقش سرعت دهنده (کاتالیزور) را داشته باشد . پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در دیگر موسسات یکپارچه شود.
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٢
تگ ها :

فناوري و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

سازگاری فناوری در داخل نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی و موسسات کشورهای در حال توسعه عامل بزرگ موفقيت درانتقال فناوری است. فرایند انتقال فناوری را به عنوان يک پديده سه مرحله ای تعريف ميکنند.اين سه مرحله عبارتند از :فراگيری , سازگاری و توسعه. بديهی است که سازگاری يک پيش فراگيری است که نقش تعيين کننده ای در هر پيشرفتی در مراحل جذب , آشفتگي و توسعه فناوری دارد. فناوری پيشرفته ای که به کشورهای در حال توسعه منتقل شده است , نيازمند تسهيلات اثر بخشی بروی عوامل انسانی و توليد است. بنابراين فناوری اطلاعات, فناوری مشکل و پيچيده ای است که از دهه ۱۹۸۰ در بخشهای عمومی و خصوصی نظامهای اقتصادی جهان سوم ظاهر شده است و بايد به گونه ای مناسب مورد توجه قرار گيرد. اين نظا مها که ممکن است در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گيرند, هميشه ممکن نيست در موقعيت های گوناگون سازگار باشد. با کاربرد مهندسی عوامل انسانی, مشکلات بسيا ری از قبيل هزينه زياد اجرا , توليد کم, ميزان سطح بالای تصادفات, سودمندی اندک فناوری اطلاعات, مشکلات طراحی و تعمير و نگهداری, فشار های جسمی و محيطی بيش از اندازه و مشکلات سطحی فناوری اطلاعات ممکن است حل شود.
اخبار فناوری اطلاعات
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٢
تگ ها :

شش اصل يادگيری در جوامع فناورانه(تکنولوژيک)

استفاده موثر از فناوری در جهان امروز مستلزم آن است که دانش آموزان نقش های جديدی را در فرايند يادگيری بپذيرند . لازم است دانش آموزان جستجو گران اطلاعات باشند , تا بتوانند در مورد ارزش اطلاعات وسیعی که در شبکه جهانی اینترنت برای استفاده آنان موجود است به داوری و ارزشیابی بپردازند . در چنین شرایطی نقش معلم ها نیز از انتقال دانش و معلومات , به تسهیل گر فرایند یادگیری تغییر می یابد . هر معلمی باید بتواند به دانش آموزان کمک کند تا در گروه های همیار فعالیت اثر بخش داشته باشند.با بیان این شش اصل توجه معلمان کشورمان را به چالش هایی که در تربیت نسل جوان وجود دارد , جلب می کنیم .
۱- دانش آموز به مثابه جستجوگر اطلاعات , هدایتگر و ارزشیاب ۲- دانش آموز به مثابه متفکر , نقاد , تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات و فناوری مناسب ۳- دانش آموز به عنوان تولید کننده دانش با استفاده از منابع و فناوریهای نو ۴- دانش آموز به مثابه پیام رسان اثر بخش با استفاده از فناوریها و رسانه های مناسب متعدد ۵- دانش آموز به عنوان فناور آموزشی ۶- دانش آموز به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در عصر فناوری
معلمان باید سعی کنند که دانش آموزان اعتماد به نفس, راهبردهای مدیریت اطلاعات و مهارتهای فنی لازم را کسب کنند تا بتوانند در زندگی روزمره و در محیط کار خود ابزارهای فناورانه و ارتباط جمعی را با موفقیت راه اندازی کنند و مورد استفاده قرار دهند.

  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٢
تگ ها :

ضرورت آموزش فناوری بعنوان بخشی از برنامه های آموزش رسمی

آموزش فناوری غیر از آموزش فنی یا حرفه ای است.بخشی از برنامه آموزش عمومی را فناوری تشکیل میدهد. هدف از این آموزش ارائه دانش و اطلاعات فناوری بعنوان بخشی از آموزش های زسمی و پایه ای برای همه مردم است.از این رو مدرسه مناسب ترین مکان برای پرورش درک درست دانش آموزان از مفهوم فناوری و نقش ان در تکوین و شکل دهی فرهنگهاست . دانش آموزان از همان سالهای اولیه تحصیل باید بدانندکه فناوری یعنی تلاش ادمی , خواه این تلاشها(فناوریها)توسعه کیفی انسانها را فراهم کند و خواه جامعه را به نابودی بکشاند , چیزیست که به تصمیم خود انسانها بستگی دارد.ضمن اینکه در مدرسه از دانش و اطلاعات لازم درباره نظام و منابع مورد مصرف آنها بحث میکنند باید در همان حال نیز شیوه های شناخت , توسعه , بهره گیری مفید و چگونگی کنترل فناوری ها را به دانش آموزان یاد داد تا از همان دوران کودکی در برابر فناوری های جدید با مسئولیت ها ارزش های اخلاقی و انسانی خود به خوبی آشنا شوند.آموزش های مدرسه ای سبب میشود که دانش آموزان درآینده بهنگام طراحی و تولید هر گونه فناوری ابتکاری نخست درباره هدف و نتایج آن بدرستی بیندیشند و به توسعه کیفی جامعه علاقه مند شوند. در این راستا نقش مدیر و معلم اهمیت خاصی دارد.
طرح ويژه مديران برای آموزش فناوری   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :

سخنرانی وزير آموزش وپرورش در اولين همايش فناوری ارتباطات

پيشرفتهای جهاني در فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث گسترش وسيع فرصت های يادگيری و دسترسی به منابع تحصيلی و آموزشی شده است به گونه ای که اين امر با ابزارها و روشهای سنتی اصولا قابل تصور نبوده است .بکارگيری اين فناوری نو نه تنها موجب تسريع و تسهيل فراوان در تعليم وتعلم و همچنين ارتقای سطح مديريت اثر بخش نظامهای آموزشی گرديده است.بلکه باعث شده است که در مفاهيم و مبانی بسيار متداول در نظامهای آموزشی سنتی نيز تغيير وتحول بسيار زيادی حاصل شود .لذا ميزان اهميت واتکا بر کتاب و مواد درسی از پيش تعيين شده برای هر کلاس وهر دوره تحصيلی .نحوه ارزيابی روش های تعليم وهمچنين بر اورد اثر بخشی وميزان يادگيری وتعلم .نقش و ارزش تکاليف وامتحانات دوره ای .نحوه رابطه معلم و شاگردی همگی از مواردی هستند که با بهره گيری از فناوری ارتباطات و اطلاعات دچار تغيير شده اند .
نتيجه اينکه ؛آيا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوزش وپرورش لازم است يا نه؟؛ديگر مساله ما نيست بلکه امروزه ؛چگونه می توان فناوری ارتباطات و اطلاعات را به صورت موفقيت آميز در مدارس مورد استفاده قرار داد؟؛سوال و چالشهای اصلی پيش روی ماست .لذا ضرورت دارد که نظامهای آموزشی و تحصيلی کشور ما به طور عام ونظام اموزش وپرورش به طور خاص از پيشرفتهای حاصله در اين حوزه نهايت استفاده را برند...   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :

چشم اندازهای گوناگون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت

فناوری اطلاعات به مثابه بخشی از فرايند يادگيری به سه شکل به کار می رود: یکی به مثابه هدف , دیگری به مثابه رسانه و مورد سوم به مثابه ابزاری که اغلب برای سازمان و مديريت در مدارس مورد استفاده قرار می گيرد . در مورد دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات فرايند يادگيری را تشکيل نمی دهد , اما استفاده از آن در کلاس درس , يادگيری را حمايت می کند . نمونه ای از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف به سازمان و مديريت در يک نظام نظارتی دانش آموزـ محور است. کاربرد فناوری اطلاعات به صورت يک هدف در دروس خاصی از قبيل آموزش رايانه با انفورماتيک سازمان می يابد. در اين قسمت دانش آموزان با مهمترين دروندادها و بروندادهای فناوری اطلاعات که پديده ای مهم ولی پنهان در جامعه است آشنا می شوند و هدف از آموزش آن جلوگيری از بی سوادی در رايانه است.
شکل سوم به مثابه رسانه ای برای يادگيری و تدريس است .دراين حالت به آن به منزله ابزاری برای تدريس و يادگيری اشاره می شود, رسانه ای که از طريق آن معلمان می توانند تدريس کنند و فراگيران ياد بگيرند . فناوری اطلاعات به صورت يک رسانه به اشکال گوناگون ظاهر می شود . اشکالی مثل تمرين های علمی , شبيه سازی , تدريس خصوصی , نظام های يادگيری انفرادی , نظام های تهيه و تدوين آزمون و ...
کاربرد واقعی و رايج فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت يک رسانه بسيار نادر است , گر چه علاقه فزاينده ای برای استفاده ازآن وجود دارد.
"برگرفته از ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی, شماره ۱۴۲"


  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :

لزوم توجه به نيروی انسانی در توسعه فناوری احساس می شود.

محور اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشوری نيروی انسانی آن کشور است.
بر اساس سياستهای راهبردی دولت در ۷هزار دبيرستان و ۱۵ استان کشور طرح فناوری اطلاعات در سال تحصيلی جاری اجرا می شود.
سايتهای اطلاع رسانی دنيای کامپيوتر و ارتباطاتاين مطلب را عنوان کردند.با معاون وزير آموزش و پرورش مصاحبه ای انجام شده .ايشان گفته اند از آنجايی که آموزش و پرورش سطح وسيعی از ميزان آموزش کشور را بر عهده دارد از حياتی ترين نقاط کشور است که بايد اين فناوری در آن اجرا شود.
او زير ساختهای مخابراتی و توانمنديهای نيروی انسانی را دو عامل مهم و تاثیر گذار بر این طرح می دانست.با این وجود جای تا سف است که در کشور ما سهم آموزش در حجم پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی جهان تنها ۱۷٪ است.کشور ما در تولید علم سهم اندکی دارد این سهم پنج صدم درصد است . از اینرو شدیدا" نیازمند توسعه هستیم.
گسترش طرح فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تگ ها :

به سوی جامعه دانش محور

امروزه یکی از اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار است.مهمترین شاخص توسعه هر کشور بر اساس میزان تولید و امکان توزیع و مصرف اطلاعات است .
واقعا چه چیز می تواند خلاء موجود اطلاع رسانی کشور را پر کند؟
بهترین راه حل برای پذیرش آمادگی ورود به جامعه اطلاعاتی این است که از نظر فرهنگی و آموزشی فهم صحیحی از این نظام حاصل شود.
این پذیرش به این معنا ست که نست نگرش به مفهوم سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند.
امروزه سرما یه اجتماعی شامل ابزار ,ساختمان,تکنولوژی و ...نیست بلکه اطلاعات ,تخصص ,کارامدی و نیروی انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف توسعه ا جتماعی ,اقتصادی و فرهنگی مطرح میشود.
این مهم ,از طریق یک نظام آموزش و پرورش کاراو دانش آموز محوربدست می آید.
تا زمانی که نظام آموزشی ما بصورت سنتی و معلم مدار اداره شود این انتظار بیهوده است.
برای اطلاعات بیشتر از اخبار (I.T)به سایت زیر میتوانید مراجعه کنید.


کامپیوتر وارتباطات   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

بومی نشدن فرهنگI.T

سایت خبری کامییوتر و اطلاعاتراامروز مطالعه کردم .نکته جالبی که در آن ذکر شده بود مبهم بودن فناوری اطلاعات در کشورمان بود.قریب به ۸۰٪ مردم از کشور ما با مفاهیم اولیه پدیده فناوری اطلاعات بیگانه هستند.
از دلایل اصلی این مساله بی تو جهی نشریات و رسانههای ارتباط جمعی به بومی سازی فرهنگI.T است.در برخی موارد در فهم مفاهیم موجود در دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات دچار مشکل میشویم چون ما هنوز به اطلاعات نگاه امنیتی داریم و تا زمانی که به انتشار اطلاعات و دسترسی همگانی به آن به عنوان مساله امنیتی نگاه کنیم با مشکل روبرو هستیم. با ایجاد دوره های آموزشی به عنوان مطرح کردن فواید بومی سازی فرهنگ I.T برای مسئولین و دست اندر کاران آموزش بسیاری از مشکلات آموزشی پژوهشی حل میشود و به نیازهای واقعی فراگیران پاسخ داده میشود.
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

شبکه خبر فناوری اطلاعات

خبر مهم ديگری که در شبکه ارتباطات و اطلاعات خوندم راجع به شبکه خبری فناوری بود.شبکه اخبار I.Tماهنامه دنيای کامپيوتر و ارتباطات به عنوان اولين سايت خبری ايرانی شروع به کار کرد.
رسانه هاس گروهی و نشريات تخصصی نقش موثری در ايجاد فرهنگ استفاده از I.T و ارتقا سطح دانش عمومی نسبت به اين تکنولوژی داشته اند.از اين لحاظ توجه ما نبايد فقط به آموزش در مدارس و دانشگاهها معطوف شود بلکه برای توسعه بهينه فناوری اطلاعات بايد نقش موثر و سازنده رسانه ها در ارتباط با کل مردم عامی در نظر گرفته شودبه همين دليل ما خيلی دير وارد اين حوزه شده ايم و هنوز در تمامی جنبه های فناوری اطلاعات نقص داریم.
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

خبر تازه ای ازI.T

اين قسمت از وبلاگ رو اختصاص ميدم به خبر تازه ای از I.T که دیروز در سایت فرهنگی پندار خواندم. د راین سایت نکته قابل توجهی که نظرم رو جلب کردقرارگرفتن رشته فناوری اطلاعات در ليست رشته های دانشگاهی بود به همين خاطرفکر کردم شايد برای خوانندگان وبلاگها خبر جالبی باشد.اين رشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور سال ۸۱درج شده و دانشگاه امير کبير اول دانشگاهی است که برای ايجاد رشته تلاش زیادی کرده و داوطلب میپذيرد. دروس اين رشته در دو بخش علوم سخت افزار و نرم افزار و هوش مصنوعی و علوم ارتباطات و شبکه های ارتباطی و کامپيوتری ارائه ميشود.همان طور که ميدونين با پيشرفت تکنولوژی اطلاعات در جهان مطالعه علمی اين رشته در کشور ضروری است.علاوه بر اين بسياری از مشکلات اشتغال با فناوری اطلاعات رفع ميشود.
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

کاربرد تکنولوژی در تدريس

در عصر تحولات سريع مربيان به طور فزاينده ای درک می کنند که دانش آموزان بايد چگونه دانش خود را به صورت خلاقانه توسعه دهند. تکنولوژيهای جديد برای غلبه بر محدوديت های سنتی رشد حرفه ای بوجود آمدند. اين هدف با تغيير جهت از دروس سنتی که بر اساس انتقال اطلاعات هستند به طرف رويکردهايی حرکت می کند تا فراگيران به يک درک انعطاف پذير و درست دست يابند. چنين انتقالی از برنامه يک فرايند پيچيده برای معلمانی است که بايد دانش عقايد و مهارتهای خود را توسعه دهند.
بيشتر فرصتهای يادگيری برای معلمان کوتاه مدت است. آنها گرايش به برنامه های کارگاهی کوتاه مدت دارند و بيشتر بر موضوعات عمومی به جای مضمون و محتوی دروس اختصاصی تمرکز دارند.
دسترسی به شبکه جهانی وب به عنوان يک تسهيل کننده يادگيری کافی نيست. معلم بايد ابزارهای تعاملی و تسهيلات بيشتری را برای تعميم يادگيری و تغيير مهارت بکار گيرد.   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

فناوری به عنوان یک عنصر عمومی د رآموزش

علم و فناوری هر دو سازنده تمدن بشر است توسعه هر کدام بدون دیگری ممکن نیست.علم به معنی شناخت عالم هستی و یافتن قوانین حاکم بر طبیعت است.در صورتی که منظور ازفناوری کاربرد علوم و یافته های علمی در عمل با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار برای ارضای خواسته های مادی است و غالبا با اختراعات و کاربرد وسایل و تجهیزات در ارتباط است.فناوری دانستن چگونگی انجام کار و فرایند اخلاقی است که درآن ابزار منابع و نظام ها برای حل مساله بکار گرفته میشوند تا کنترل انسان را در محیط طبیعی افزایش دهند و شرایط زندگی انسان را بهتر سازند."سمپوزیوم بین المللی د رمورد یاددهی فناوری د رآموزش عمومی ,یونسکو,۱۹۸۵,ص۸"
بطورکلی آموزش دو هدف عمده دارد:۱.آماده کردن جوانان برای کسب دانش و مطالعات بیشتر۲.آماده کردن جوانان برای دنیای کار و زندگی.
اولین هدف مربوط به آموزش علوم و دومین هدف مربوط به آموزش فناوری است.این دو هدف لازم و ملزوم یکدیگرند و جدا سازی علوم از فناوری د رکیفیت آموزش اثرات نا مطلوبی دارد.
برگرفته شده از:مجله تکنولوژی آموزشی ( ماهنامه آموزشی ـ پژوهشی ) دوره هفدهم.   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۱
تگ ها :

فناوری آموزشی به کدام سو حرکت می کند؟

اگر کمی با دقت به جریان رشد تکنولوژی و فناوری نگاه کنیم می بینیم در زنجیره آموزش هیچ گاه فناوری اموزشی مهره اصلی نبوده است . یعنی آموزش دیداری و شنیداری [ سمعی و بصری] توسط معلمان و مدیران و کارکنان مدرسهبا دیدی مشکوک نگریسته شده است .
امروزه فناوری آموزشی یکی از شش موضوع اساسی در مدارس است.پنج موضوع دیگر عبارتند از :اصلاح و بازسازی ـ مشارکت جامعه ـ حرفه معلمی ـ برنامه درسی و یاددهی ـ ارزشیابی از دانش اموزان .
فناوری آموزشی درحال تبدیل شدن به یک واژه پذیرفتنی در سطوح بالای هرم آموزشی است .از همین رو نقش فناوری آموزشی در طرحهای مربوط به اصلاحات و بازسازی آموزشی غیر قابل انکار است.
هیچگاه فناوری جدا از جامعه رشد نمی کند بلکه همراه با تحولات جامعه حرکت میکند و تا زمانی که زیر ساختهای لازم برای بسط فناوری فراهم نشود نمی توان انتظار داشت شاهد رشد آن باشیم.
در همه آموزشگاهها کارکنان آموزشی باید به فناوری لازم دسترسی داشته باشند. انگیزه ها و فرصت ها و منابع لازم باید طوری تا مین شوند که فناوری وارد برنامه درسی شود.   
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
تگ ها :

Images about I.T

I.T
کارکرهای فناوریهای آموزشی در یادگیری
قبل از اینکه در مورد این کارکردها بحث کنیم باید بگوییم شناخت آنها در امر یادگیری رهنمودهای سودمندی هستند که کارشناسان آموزشی معلمان و دانش آموزان رادر انتخاب یا طراحی و تولید رسانه ها و راهبرهای خاص آموزشی یاری می کند.
صاحبنظران نقش فناوریهای آموزشی در امر یادگیری را به چهار دسته تقسیم کرده اند :
کارکرهای آموزشی (تدریس):
در کاربرد فناوری آموزشی که ,شامل شیوه یادگیری توضیحی است ,نظام فناوری ا,طلاعات ,پدیده ها, جریان اموزش و نحوه اجرای آموزش را فراهم میکند تا دانش اموزان بتوانند مشکلی را حل کنند پرسشها را پاسخ دهند و شیوه انجام دادن کاری را به مرحله عمل درآورند.
کارکرد اکتشافی:
یعنی اینکه فناوری اموزشی امکانات و شرایطی را میافریند که دانش اموزان بتوانند از طریق اطلاعات موجود خود به کاوشگری بپردازند.
کارکرد ابزاری:
این گروه از فناوری ها برای استفاده مدارس طراحی نشده اند و عملآ کاربرد ابزاری دارند ولی در عمل میتوان انها را برای نیل به مقاصد اموزشی هم بکار گرفت مثل نرم افزارهای پردازش کلمه و نرم افزارهای صفحه گسترده.
کارکرد ارتباطی:
در پایان از فناوری به منظور برقراری ارتباط استفاده میشودکه در آنصورت برنامه ها و ابزارهای آموزشی را در بر میگیرد . در اینگونه فناوریها معلم و دانش اموزان مجازند از طریق شبکه ها و ی فناوریهای دیگر بری ارسال و دریافت پیام اقدام کنند,سوال طرح کنند و یا به سوالات پاسخ دهند.
  
نویسنده : آمنه سلیمانی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۱
تگ ها :